POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

    Prin acceptarea prezentei politici de confidențialitate, vă exprimați consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal potrivit scopurilor și în condițiile menționate în acest document.

    Prezenta politică de confidențialitate se aplică datelor cu caracter personal pe care le colectăm atunci când accesați sau folosiți platforma online eConfirmare.ro, denumita in continuare APLICATIE, al cărei furnizor este Nevva Software Srl („Împuternicit”) si este pusă la dispoziție către institutiile inrolate(Operatorii):

        1. OPERATOR: Oraș Măgurele

    Sediu: Str. Călugareni nr.2-4,Măgurele, județul Ilfov, România
    Tel. 021 457-4098/021 457-4091; Fax. 021 457-4504/021 457-4165;
    Email: office@primariamagurele.ro
    Website: www.primariamagurele.ro

        2. OPERATOR: Comuna Clinceni

    Sediu: Str. Principala Nr.107A, Clinceni, ILFOV, România
    Tel. 021 369 40 41; Fax. 021 369 43 93;
    Email: contact@primaria-clinceni.ro
    Website: www.primaria-clinceni.ro

        3. OPERATOR: Comuna Tunari

    Sediu: Str. Mihai Eminescu Nr. 1, Tunari, ILFOV, România
    Tel. 021 267 53 10; Fax. 021 266 53 00;
    Email: contact@primaria-tunari.ro
    Website: www.primaria-tunari.ro

        4. OPERATOR: Comuna Moara Vlasiei

    Sediu: Str. Eroilor Nr. 199, Moara Vlasiei, Ilfov, Romania
    Tel. 021 267 21 35; Fax. 021 267 20 56;
    Email: registratura@primariamoara-vlasiei.ro
    Website: www.primariamoara-vlasiei.ro

        5. OPERATOR: Oraș Bragadiru

    Sediu: Şos. Alexandriei, nr. 249, Bragadiru, Ilfov, Romania
    Tel. 021 448 07 95; Fax. 021 448 07 95;
    Email: registratura@primariaorasbragadiru.ro
    Website: www.primariaorasbragadiru.ro

        6. OPERATOR: Oraș Otopeni

    Sediu: Adresa: Strada 23 August, Nr. 10, cod poștal: 075100, Otopeni, Județul Ilfov, Romania
    Tel. 021 352 00 33; 021 352 00 35; 021 352 00 36;
    Email: secretariat@otopeniro.ro
    Website: www.otopeniro.ro

        7. OPERATOR: Comuna Glina

    Sediu: Adresa: Strada Libertăţii, Nr. 292, Glina, Județul Ilfov, Romania
    Tel. 021 467 12 14;
    Email: contact@primaria-glina.ro
    Website: www.primaria-glina.ro

        8. OPERATOR: Comuna Dobroești

    Sediu: Adresa: Strada Cuza Vodă, Nr. 23, Dobroești, Județul Ilfov, Romania
    Tel. 031 405 50 15;
    Email: registratura@primariadobroesti.ro
    Website: www.primariadobroesti.ro

        9. OPERATOR: Comuna Cernica

    Sediu: Adresa: Strada Bizanțului, Nr. 105, Cernica, Județul Ilfov, Romania
    Tel. 021 369 53 08; Fax. 021 369 53 08;
    Email: primaria_cernica@yahoo.com
    Website: www.cernica.informare.ro

        10. OPERATOR: Comuna Frumușani

    Sediu: Adresa: Strada Principală, Nr. 81, Frumușani, Județul Calarasi, Romania
    Tel. 024 251 60 12; Fax. 024 251 60 12;
    Email: office@primaria-frumusani.ro
    Website: www.primaria-frumusani.ro

    ÎMPUTERNICITUL colectează, procesează și stochează, în numele operatorilor, date cu caracter personal în UE, fiind în măsură să demonstreze în orice moment conformitatea cu legislația Uniunii Europene și cu principiile stabilite în prezentul document.

    Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de ÎMPUTERNICIT sunt în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

     Termeni și definiții

    Date cu caracter personal - orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale

    Prelucrare - orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea

    Consimţământ - orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a utilizatorului Aplicației și website-ului, prin care acesta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie prelucrate

    Operator - este „persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. ”

    Împuternicit – este este „persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului”, conform legislației și prezentei politici

    Utilizator - persoana fizică, având vârsta de minimum 16 ani (sau vârsta minimă legală pentru a accesa sau a utiliza un serviciu online, fără ca furnizorul acelui serviciu să aibă obligația legală de a obține pentru aceasta consimțământul unuia din părinți sau al tutorelui), care își exprimă consimțământul pentru utilizarea Aplicației conform politicilor operatorului și care se autentifică sau nu în Aplicație prin crearea unui profil

    Autoritate de supraveghere - autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679

    Aplicatia eConfirmare, denumită în continuare Aplicația – platformă online disponibilă prin utilizarea unui browser (Internet explorer, Chrome, Mozilla, Safari etc) și acces la internet.

    Principii

    Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a Operatorilor si Imputernicitului se întemeiază pe următoarele principii:

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în mod legal, echitabil şi transparent.
 2. Colectarea datelor cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite şi legitime, acestea nefiind prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
 3. Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
 4. Datele cu caracter personal sunt riguros exacte și se actualizează în cazul în care este necesar.
 5. Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.
 6. Prelucrarea se realizează într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
     Cine este responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal?

    Responsabilitatea prelucrării datelor cu caracter personal revine OPERATORILOR ASOCIATI, în calitate de beneficiari finali, și Împuternicitului în calitate de furnizor al Aplicației.

    OPERATORII ASOCIAŢI - stabilesc într-un mod transparent responsabilităţile fiecăruia în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor care le revin în temeiul prezentului regulament, în special în ceea ce priveşte exercitarea drepturilor persoanelor vizate şi îndatoririle fiecăruia de furnizare a informaţiilor prevăzute la articolele 13 şi 14, prin intermediul unui acord între ei, cu excepţia cazului şi în măsura în care responsabilităţile operatorilor sunt stabilite în dreptul Uniunii sau în dreptul intern care se aplică acestora.

    ÎMPUTERNICITUL, prelucrează datele cu caracter personal numai pe baza unor instrucţiuni documentate din partea operatorului(operatorilor), inclusiv în ceea ce priveşte transferurile de date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, cu excepţia cazului în care această obligaţie îi revine persoanei împuternicite în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care i se aplică; în acest caz, notifică această obligaţie juridică operatorului înainte de prelucrare, cu excepţia cazului în care dreptul respectiv interzice o astfel de notificare din motive importante legate de interesul public;

    Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

    Datele cu caracter personal se prelucrează în temeiul consimțământului expres, liber exprimat, specific și neechivoc al utilizatorului Aplicației, în acord cu prevederile legislației în vigoare și în condițiile prezentei politici.

    Poate constitui temei al prelucrării: un contract, o cerere a utilizatorului înainte de intrarea într-un contract, necesitatea respectării unei obligații legale, interesul legitim al operatorului sau al unei terțe părți, necesitatea de a proteja interesele vitale ale utilizatorului sau ale altei persoane fizice, îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public.

     Ce date colectăm și în ce scop?

    Colectăm date cu caracter personal de la utilizatorii care se autentifică prin crearea de conturi în platforma online.

    În cazul autentificării, colectăm următoarele date cu caracter personal:

 • numele și prenumele - folosite pentru crearea contului de utilizator, vizibile în Aplicație;
 • adresa de email - folosită pentru crearea contului de utilizator, vizibilă in Aplicație. Este introdusă de către utilizator atunci când se autentifică prin email și parolă. Adresa de email a unui utilizator este folosită pentru autentificare;
 • CNP- folosit pentru identificarea si asocierea persoanei din eConfirmare cu cea din baza de date a Operator-ului(lor);
 • adresa de domiciliu – folosită pentru identificarea si asocierea persoanei din eConfirmare cu cea din baza de date a Operator-ului(lor);
 • numărul de telefon -folosit de Operator(i) in contactarea telefonică a utilizatorului (depuneri incomplete, programare );
 • informații despre dispozitivul pe care-l folosește utilizatorul (sistemul de operare, tipul de browser, aceste informații fiind folosite în scop statistic, rezolvare eventuale incompatibilități in afișare;

    ÎMPUTERNICITUL și OPERATORII nu prelucrează în cadrul Aplicației date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

     În ce scop se prelucrează datele cu caracter personal?

    Prelucrăm date cu caracter personal pentru:

 • depunerea/obținerea de documente la/de la orice instituție înrolată în platforma eConfirmare;
 • obținerea automată a unui număr și dată de înregistrare de la registratura destinatarului cu posibilitatea tipăririi “Confirmării de primire”;
 • eliberarea direct în contul utilizatorului, a documentelor solicitate, în format electronic cu/fara semnatură electronică (in functie de caz);
 • notificarea utilizatorilor (prin mail sau direct in cont) privind stadiul documentelor depuse, respectiv data eliberării documentelor solicitate. De asemenea se pot trimite notificări în cazul în care solicitantul nu a depus toate documentele necesare sau este nevoie de informații suplimentare;
    Cum se realizează colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal?

    Colectarea datelor cu caracter personal se realizează:

 • automat, la crearea contului de utilizator, preluându-se: nume, prenume, email, date despre dispozitivul folosit;
 • manual, la crearea contului de utilizator prin email și parolă, furnizându-se nume, prenume, CNP, email, adresă domiciliu, numar de telefon.
     Pentru ce perioadă stocăm datele cu caracter personal?

    Datele cu caracter personal sunt stocate pentru o perioadă nedefinită.

    Utilizatorul poate cere în orice moment modificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal prin utilizarea formularului de contact din Aplicație.

    Ștergerea contului implică ștergerea automată a datelor cu caracter personal (nume, prenume, email, parolă, număr de telefon), a colecțiilor create și a paginilor urmărite.

    Către cine transferăm datele cu caracter personal și în ce scop?

    Nu transferăm date cu caracter personal.

     Ce măsuri de securitate am implementat?

    Suntem preocupați permanent de implementarea măsurilor de securitate ce se impun pentru a reduce la minimum riscurile de acces neautorizat la date și implicit impactul asupra vieții private a utilizatorilor:

 • standard SSL de criptare a fluxului de date;
 • standard de OAUTH pentru autentificarea utilizatorilor;
 • apeluri securizate prin cheie de autorizare (HMAC);
 • acces limitat pe server prin folosirea de chei SSH private.
    Drepturile utilizatorului

    Regulamentul conferă utilizatorului o serie de drepturi, pe care le prezentăm succint în cele ce urmează:

 1. dreptul de informare și acces la date cu caracter personal, în temeiul căruia se poate obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu date cu caracter personal, având acces la datele respective și la informații privind modalitățile și scopurile prelucrării acestora;
 2. dreptul la rectificarea datelor, care se poate exercita pentru a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor cu caracter personal, care sunt incomplete;
 3. dreptul la ștergerea datelor (dreptul de „a fi uitat”), în virtutea căruia se poate obține ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, pentru unul din următoarele motive:
  1. datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  2. utilizatorul își retrage consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare;
  3. utilizatorul se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
  4. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  5. datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale;
  6. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii societății informaționale.
 4. dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în următoarele situații:
  1. atunci când se contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora;
  2. prelucrarea este ilegală, iar utilizatorul se opune ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea prelucrării acestora;
  3. nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar utilizatorul le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  4. atunci când utilizatorul se opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care se află, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă în acest caz prevalează drepturile legitime ale operatorului.
 5. dreptul la opoziție, în temeiul căruia utilizatorul se poate opune prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, din motive legate de situația particulară în care se află, în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are loc în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte. În aceste cazuri prelucrarea se va face numai dacă este justificată de motive legitime și imperioase, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților utilizatorului, sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care aceasta este legată de marketingul direct.
 6. dreptul la portabilitatea datelor, care permite utilizatorului să primească datele cu caracter personal care îl privesc şi pe care le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat și să transmită aceste date altui operator, în condițiile în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și este efectuată prin mijloace automate.

    În temeiul acestui drept, datele cu caracter personal care privesc utilizatorul pot fi transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

    Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

    Prezenta politică poate fi actualizată ca urmare a modificării legislației relevante în domeniu sau a schimbărilor intervenite în structura și funcțiile Aplicației.

    În cazul în care se fac modificări ale politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal, utilizatorii vor fi înștiințați prin e-mail, notificări în cadrul Aplicației sau prin intermediul website-ului, înainte ca schimbările să intre în vigoare.

    Încurajăm utilizatorii să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal.

    Cum ne poți contacta?

    Pentru nelămuriri sau întrebări în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, vă puteți adresa Nevva Software Srl cu cerere scrisă, la adresa din N.D.Cocea nr.9, Sector 5, București sau la email dpo@nevva.ro sau la datele de contact puse la dispozitie de operatorii mentionati mai sus.

    În cazul în care doriți să formulați plângeri privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți scrie la aceeași adresă, urmând să vă răspundem în termenul legal de corespondență, în acord cu politicile și procedurile noastre interne.

    În cazul improbabil în care considerați că v-au fost încălcate drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal și plângerea dumneavoastră nu a fost tratată în mod corespunzător, vă puteți adresa autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România are sediul în București, bd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 28 - 30, sectorul 1, cod poștal 010336, website: www.dataprotection.ro